Chuyển đến nội dung

Chào mừng bạn! Hành trình tổ chức trải nghiệm của bạn bắt đầu từ đây.

Trải nghiệm Airbnb là các hoạt động theo nhóm nhỏ do những người tổ chức đầy nhiệt huyết tại địa phương dẫn dắt.

Tất cả mọi ý tưởng trải nghiệm đều được một nhóm nhỏ tại Airbnb xét duyệt. Nếu ý tưởng của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi, bạn sẽ có thể thêm ngày và bắt đầu tổ chức.

Chúng tôi rất háo hức muốn biết thêm về bạn và những điều bạn muốn chia sẻ với thế giới.