Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào ngày 1 và 15 hàng tháng.

  Làm thế nào để đọc và gửi tin nhắn?

  Messaging on Airbnb starts when a guest makes an inquiry or reservation request. Afterward, all messages related to that inquiry or reservation request will appear in your inbox.

  You must be logged in to your Airbnb account to read or send messages, and you can only send 30 messages within any 24-hour period.

  To read or send a message

  1. Go to your Messages
  2. Select Traveling or Hosting
  3. Click on a message thread to read existing messages or send a new one

  To remove a message from your inbox

  1. Go to your Messages
  2. Click Traveling or Hosting
  3. Hover over the message thread you'd like to remove and select Archive.

  To read a message you archived, click the dropdown menu above your messages and select Archived.

  More details

  If a message makes you feel uncomfortable or someone tries to get you to pay outside Airbnb, click the flag icon  next to the message to let us know.

  When you click on a message, you can read the conversation and also find the following info (either on the page if you're on a desktop computer, or by tapping the Details link at the top of the messages if you're using the Airbnb app):

  • Host or guest profiles including number of reviews, verifications, and description
  • Reservation and payment details such as date of inquiry, number of guests, and price breakdown
  • Events such as reservation confirmations, pre-approvals, and special offers that are notated in the timeline of the conversations
  • Any actions that are needed from you including booking inquiries or reservation requests (you’ll find a prompt at the top of the page, above the conversation)

  Hosts will also find info about how much the guest is paying and what they will earn, along with a snapshot of their calendar.

  Bài viết liên quan
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?