Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để đặt các mốc thời gian và ngày trong tuần khi khách không thể nhận phòng hoặc trả phòng

  To change when guests can’t check in or out:

  1. Go to your dashboard > Listings and select a listing
  2. Click Availability
  3. Next to Check-in and checkout, click Edit
  4. Use the drop-down menus to set the Check-in start time, Check-in end time, and Checkout time.
  5. Select the days of the week you want to block under Specify days of the week when guests can’t check in and Specify days of the week when guests can’t check out
   When you’ve finished, click Save
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?