Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Nếu ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm của bạn diễn ra sau ngày 15 tháng 7, vui lòng trở lại đây vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 để tìm hiểu thông tin cập nhật.

  Làm thế nào để tạo tài khoản?

  If you don't have an Airbnb account yet, go to airbnb.com and click Sign Up.

  You can sign up using your email address, Facebook account, Google account, or Apple ID. Signing up and creating an Airbnb account is free.

  After you sign up, be sure to complete your account before booking a reservation.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?