Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Nếu ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm của bạn diễn ra sau ngày 15 tháng 8, vui lòng trở lại đây vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 để tìm hiểu thông tin cập nhật.

  Làm cách nào để vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của tôi?

  To deactivate your account

  You’ll need to log in to your account on a desktop computer or browser (not using the Airbnb app) to deactivate your account, which you can do yourself through Manage your data.

  When you deactivate your account:

  • Any reservations you currently have as a host or a guest will automatically be canceled.
  • Your profile will be hidden.
  • If you are a host, your listings will be hidden.
  • Some information, such as your reviews, may remain visible to others.
  • We’ll retain your account data so you can reactivate your account in the future.

  If you want to reactivate your account, you'll have to contact us.

  If you're a host and you just want to deactivate a listing instead of your account, learn how.

  To delete your account

  If you want to permanently close and delete your account, you can do this yourself through Manage your data.

  When you delete your account:

  • We will verify your identity for security purposes before accepting the deletion request.
  • Any reservations you currently have as a host or a guest will be canceled automatically.
  • Once your request is processed, your personal information will be permanently deleted, except for certain information that we are legally required or permitted to retain, as outlined in our Privacy Policy.

  Once your account is deleted, you can’t reactivate it, recover any data, or regain access. You'll need to set up a new account if you want to use Airbnb again. If you have questions about exercising your data subject rights, find out more.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?