Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để đặt thời gian chuẩn bị giữa các lượt đặt phòng?

  The length of the preparation time between reservations plays a major role in determining the availability of your listings. Find out more about how to manage availability on your calendar.

  To set how much time you need between reservations:

  1. Go to Menu, click Listings, and select a listing
  2. Click Pricing and availability
  3. Click Calendar availability
  4. Next to the Preparation time setting, click Edit
  5. Choose from the the options available in the drop-down menu
  6. Click Save
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?