Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về công viên từ người dân địa phương

Công viên
 • 30 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 22 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 21 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 12 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 8 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 6 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
s/n Av. Pres. Arturo Frondiziwww.rosario.gov.ar
 • 5 người địa phương đề xuất
Công viên
500 Av. Belgranowww.rosario.gov.ar
 • 5 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 5 người địa phương đề xuất
Lake
 • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 2 người địa phương đề xuất
Local Government Office
 • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 1 người địa phương đề xuất