Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa điểm thờ phụng từ người dân địa phương

Nhà thờ
  • 15 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
Nhà thờ
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
  • 1 người địa phương đề xuất