Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa danh từ người dân địa phương

Buddhist Temple
 • 152 người địa phương đề xuất
Palace
 • 140 người địa phương đề xuất
Buddhist Temple
 • 80 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 64 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 75 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 63 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 30 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 18 người địa phương đề xuất
Buddhist Temple
 • 30 người địa phương đề xuất
Buddhist Temple
 • 17 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 23 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 7 người địa phương đề xuất
Đường mòn
 • 17 người địa phương đề xuất
Buddhist Temple
 • 9 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 22 người địa phương đề xuất
Shrine
 • 5 người địa phương đề xuất