Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa danh từ người dân địa phương

Tượng đài/Địa danh
 • 123 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 97 người địa phương đề xuất
Lâu đài
 • 44 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 39 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 35 người địa phương đề xuất
Palace
 • 19 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 14 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 7 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 3 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 1 người địa phương đề xuất
Không gian ngoài trời tuyệt vời khác
Tượng đài/Địa danh
 • 1 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 1 người địa phương đề xuất
Cave
5 The Cliffs
 • 1 người địa phương đề xuất