Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về công viên từ người dân địa phương

Công viên
  • 7 người địa phương đề xuất
Công viên
25 Väinämöisenkatuwww.hel.fi
  • 3 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 2 người địa phương đề xuất
Công viên
  • 1 người địa phương đề xuất
Công viên
Công viên
  • 1 người địa phương đề xuất
Playground
18 Museokatu
  • 1 người địa phương đề xuất
Playground
26 Museokatu
  • 1 người địa phương đề xuất