Chuyển đến nội dung
29 trải nghiệm

Trải nghiệm tại Trindade

Tạm dừng các trải nghiệm tham gia trực tiếp tại một số khu vực do COVID-19

Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng, chúng tôi sẽ tạm dừng các Trải nghiệm Airbnb tham gia trực tiếp tại nhiều địa điểm cho đến 14 tháng 6, 2020. Truy cập Trung tâm trợ giúp để cập nhật thông tin mới nhất trước khi bạn đặt trải nghiệm.

Giới thiệu Trải nghiệm trực tuyến

Các hoạt động độc đáo mà chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm, dưới sự dẫn dắt của rất nhiều người tổ chức.

Tất cả trải nghiệm