THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản là gì?

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ bảo vệ cho các trường hợp Chủ nhà* phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí khác liên quan đến thương tích thân thể hoặc thiệt hại về tài sản của người khác do hoạt động chia sẻ nhà thông qua nền tảng Airbnb, và cho các trường hợp Chủ nhà phải chịu thiệt hại vì tài sản họ sở hữu bị hư hại do thời gian ở của Khách*. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu của Chủ nhà bị hư hại do thời gian ở của Khách, bảo hiểm này sẽ được áp dụng nếu Chủ nhà và Khách không thể tự mình giải quyết tranh chấp và do đó, Chủ nhà phải liên hệ Airbnb.

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản được Sompo Japan Insurance Inc. thẩm định.

Chủ nhà không nhất thiết phải thanh toán phí bảo hiểm mới được hưởng quyền lợi của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản.

Vui lòng xem thông tin sau đây về phạm vi bảo hiểm của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản.

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản là gì?

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ bảo vệ cho các trường hợp Chủ nhà* phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí khác liên quan đến thương tích thân thể hoặc thiệt hại về tài sản của người khác do hoạt động chia sẻ nhà thông qua nền tảng Airbnb, và cho các trường hợp Chủ nhà phải chịu thiệt hại vì tài sản họ sở hữu bị hư hại do thời gian ở của Khách*. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu của Chủ nhà bị hư hại do thời gian ở của Khách, bảo hiểm này sẽ được áp dụng nếu Chủ nhà và Khách không thể tự mình giải quyết tranh chấp và do đó, Chủ nhà phải liên hệ Airbnb.

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản được Sompo Japan Insurance Inc. thẩm định.

Chủ nhà không nhất thiết phải thanh toán phí bảo hiểm mới được hưởng quyền lợi của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản.

Vui lòng xem thông tin sau đây về phạm vi bảo hiểm của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản.

Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản là gì?

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ bảo vệ cho các trường hợp Chủ nhà* phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí khác liên quan đến thương tích thân thể hoặc thiệt hại về tài sản của người khác do hoạt động chia sẻ nhà thông qua nền tảng Airbnb, và cho các trường hợp Chủ nhà phải chịu thiệt hại vì tài sản họ sở hữu bị hư hại do thời gian ở của Khách*. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu của Chủ nhà bị hư hại do thời gian ở của Khách, bảo hiểm này sẽ được áp dụng nếu Chủ nhà và Khách không thể tự mình giải quyết tranh chấp và do đó, Chủ nhà phải liên hệ Airbnb.

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản được Sompo Japan Insurance Inc. thẩm định.

Chủ nhà không nhất thiết phải thanh toán phí bảo hiểm mới được hưởng quyền lợi của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản.

Vui lòng xem thông tin sau đây về phạm vi bảo hiểm của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản.

Thời hạn bảo hiểm

Chương trình bảo hiểm hiện tại có thời hạn từ ngày 31 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024.

Thời hạn bảo hiểm

Chương trình bảo hiểm hiện tại có thời hạn từ ngày 31 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024.

Thời hạn bảo hiểm

Chương trình bảo hiểm hiện tại có thời hạn từ ngày 31 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024.

Phạm vi và điều kiện


Phạm vi và điều kiện đăng ký Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản

Phạm vi và điều kiệnPhạm vi và điều kiện đăng ký Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản

Phạm vi và điều kiệnPhạm vi và điều kiện đăng ký Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản
Khoản bồi thường cho thiệt hại về tài sản thuộc sở hữu của Chủ nhà
Theo các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ hiện hành, khoản bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ được thanh toán trong trường hợp Nhà/phòng cho thuê* và tài sản cá nhân thuộc sở hữu của Chủ nhà* đó bị làm hư hại do thời gian ở của Khách*. Khoản bảo hiểm cho thiệt hại đối với Nhà/phòng cho thuê mà Chủ nhà đó cho thuê hoặc ủy thác quản lý có thể được cung cấp theo các loại bảo hiểm bổ sung được mô tả ngay dưới đây.

Bồi thường cho trách nhiệm pháp lý của Chủ nhà đối với thương tích hoặc thiệt hại tài sản
Chương trình bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản cũng bảo vệ cho các Chủ nhà trong trường hợp họ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với thương tích hoặc thiệt hại tài sản của Khách hoặc người khác trong thời gian Khách ở tại Nhà/phòng cho thuê được đặt qua nền tảng Airbnb và có nguyên nhân là hoạt động Kinh doanh chia sẻ nhà.*

Bồi thường cho chi phí mà Chủ nhà phải chịu cho các khoản mà họ phải thanh toán cho người khác để khắc phục tai nạn có thương tích hoặc thiệt hại tài sản
Trong trường hợp Chủ nhà phải thanh toán chi phí để khắc phục một tai nạn có xảy ra thương tích cơ thể hoặc thiệt hại tài sản cho Khách hoặc người khác, Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản có thể được áp dụng để trang trải các chi phí mà Chủ nhà phải chịu. Để được bảo hiểm, tai nạn phải phát sinh từ hoạt động Kinh doanh chia sẻ nhà và xảy ra trong thời gian Khách ở tại Nhà/phòng cho thuê được đặt trên nền tảng Airbnb. Mỗi khoản bảo hiểm được mô tả ở trên sẽ phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ được áp dụng trong hợp đồng Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản.

1. Chỗ ở được bảo vệ

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ được áp dụng cho những Nhà/phòng cho thuê mà Chủ nhà sở hữu, sử dụng hoặc quản lý cho hoạt động Kinh doanh chia sẻ nhà.

(*) Nhà/phòng cho thuê là các cơ sở được phê duyệt theo quy định của Đạo luật kinh doanh khách sạn, được chứng nhận theo Đạo luật đặc khu chiến lược quốc gia, được thông báo theo Luật cho thuê nhà riêng, hoặc các cơ sở dùng để kinh doanh các dịch vụ lưu trú có tính chất tương tự; tuy nhiên, phải đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu sau đây:
 • Cơ sở phải do Chủ nhà sở hữu, thuê hoặc được ủy thác quản lý;
 • Cơ sở phải được đăng cho thuê trên trang web của Airbnb; và
 • Người đặt và sử dụng cơ sở phải đồng ý với các điều kiện dịch vụ của Airbnb và phải sử dụng trang web của Airbnb. Các loại hình chỗ ở bao gồm nhà di động, xe buýt, xe cắm trại, nhà trên cây và các cơ sở khác được dừng đỗ và sử dụng làm cơ sở lưu trú. Loại hình chỗ ở cũng bao gồm cả các loại tàu và thuyền nếu các phương tiện này được sử dụng làm cơ sở lưu trú.


2. Chủ nhà

(*) Chủ nhà là người thực hiện Hoạt động kinh doanh chia sẻ nhà có cung cấp Nhà/phòng cho thuê và được cấp phép hay được cho phép bằng hình thức khác để thực hiện điều đó, theo luật hiện hành.

3. Khách

(*) Khách là người sử dụng dịch vụ Kinh doanh chia sẻ nhà, kể cả những người được người sử dụng mời đến và những người cùng nhau sử dụng dịch vụ Kinh doanh chia sẻ nhà.

(*) Kinh doanh chia sẻ nhà là hoạt động kinh doanh khách sạn theo quy định tại Đạo luật kinh doanh khách sạn (Đạo luật số 138 năm 1948), hoạt động kinh doanh theo quy định tại Đạo luật đặc khu chiến lược quốc gia (Đạo luật số 107 năm 2013) hoặc hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định tại Đạo luật kinh doanh lưu trú tại nhà (Đạo luật số 65 năm 2017), hoặc các hoạt động kinh doanh chỗ ở khác có tính chất tương tự, bao gồm mọi hoạt động thực hiện ở bên trong cũng như bên ngoài Nhà/phòng cho thuê liên quan đến các dịch vụ nói trên.
Khoản bồi thường cho thiệt hại về tài sản thuộc sở hữu của Chủ nhà
Theo các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ hiện hành, khoản bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ được thanh toán trong trường hợp Nhà/phòng cho thuê* và tài sản cá nhân thuộc sở hữu của Chủ nhà* đó bị làm hư hại do thời gian ở của Khách*. Khoản bảo hiểm cho thiệt hại đối với Nhà/phòng cho thuê mà Chủ nhà đó cho thuê hoặc ủy thác quản lý có thể được cung cấp theo các loại bảo hiểm bổ sung được mô tả ngay dưới đây.

Bồi thường cho trách nhiệm pháp lý của Chủ nhà đối với thương tích hoặc thiệt hại tài sản
Chương trình bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản cũng bảo vệ cho các Chủ nhà trong trường hợp họ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với thương tích hoặc thiệt hại tài sản của Khách hoặc người khác trong thời gian Khách ở tại Nhà/phòng cho thuê được đặt qua nền tảng Airbnb và có nguyên nhân là hoạt động Kinh doanh chia sẻ nhà.*

Bồi thường cho chi phí mà Chủ nhà phải chịu cho các khoản mà họ phải thanh toán cho người khác để khắc phục tai nạn có thương tích hoặc thiệt hại tài sản
Trong trường hợp Chủ nhà phải thanh toán chi phí để khắc phục một tai nạn có xảy ra thương tích cơ thể hoặc thiệt hại tài sản cho Khách hoặc người khác, Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản có thể được áp dụng để trang trải các chi phí mà Chủ nhà phải chịu. Để được bảo hiểm, tai nạn phải phát sinh từ hoạt động Kinh doanh chia sẻ nhà và xảy ra trong thời gian Khách ở tại Nhà/phòng cho thuê được đặt trên nền tảng Airbnb. Mỗi khoản bảo hiểm được mô tả ở trên sẽ phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ được áp dụng trong hợp đồng Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản.

1. Chỗ ở được bảo vệ

Chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản sẽ được áp dụng cho những Nhà/phòng cho thuê mà Chủ nhà sở hữu, sử dụng hoặc quản lý cho hoạt động Kinh doanh chia sẻ nhà.

(*) Nhà/phòng cho thuê là các cơ sở được phê duyệt theo quy định của Đạo luật kinh doanh khách sạn, được chứng nhận theo Đạo luật đặc khu chiến lược quốc gia, được thông báo theo Luật cho thuê nhà riêng, hoặc các cơ sở dùng để kinh doanh các dịch vụ lưu trú có tính chất tương tự; tuy nhiên, phải đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu sau đây:

 • Cơ sở phải do Chủ nhà sở hữu, thuê hoặc được ủy thác quản lý;
 • Cơ sở phải được đăng cho thuê trên trang web của Airbnb; và
 • Người đặt và sử dụng cơ sở phải đồng ý với các điều kiện dịch vụ của Airbnb và phải sử dụng trang web của Airbnb. Các loại hình chỗ ở bao gồm nhà di động, xe buýt, xe cắm trại, nhà trên cây và các cơ sở khác được dừng đỗ và sử dụng làm cơ sở lưu trú. Loại hình chỗ ở cũng bao gồm cả các loại tàu và thuyền nếu các phương tiện này được sử dụng làm cơ sở lưu trú.

 • 2. Chủ nhà

  (*) Chủ nhà là người thực hiện Hoạt động kinh doanh chia sẻ nhà có cung cấp Nhà/phòng cho thuê và được cấp phép hay được cho phép bằng hình thức khác để thực hiện điều đó, theo luật hiện hành.

  3. Khách

  (*) Khách là người sử dụng dịch vụ Kinh doanh chia sẻ nhà, kể cả những người được người sử dụng mời đến và những người cùng nhau sử dụng dịch vụ Kinh doanh chia sẻ nhà.

  (*) Kinh doanh chia sẻ nhà là hoạt động kinh doanh khách sạn theo quy định tại Đạo luật kinh doanh khách sạn (Đạo luật số 138 năm 1948), hoạt động kinh doanh theo quy định tại Đạo luật đặc khu chiến lược quốc gia (Đạo luật số 107 năm 2013) hoặc hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định tại Đạo luật kinh doanh lưu trú tại nhà (Đạo luật số 65 năm 2017), hoặc các hoạt động kinh doanh chỗ ở khác có tính chất tương tự, bao gồm mọi hoạt động thực hiện ở bên trong cũng như bên ngoài Nhà/phòng cho thuê liên quan đến các dịch vụ nói trên.

  Phạm vi bảo hiểm

  Hạn mức tối đa áp dụng trong thời hạn bảo hiểm là 100.000.000 JPY cho mỗi sự cố không thuộc diện loại trừ.

  Phạm vi bảo hiểm

  Hạn mức tối đa áp dụng trong thời hạn bảo hiểm là 100.000.000 JPY cho mỗi sự cố không thuộc diện loại trừ.

  Phạm vi bảo hiểm

  Hạn mức tối đa áp dụng trong thời hạn bảo hiểm là 100.000.000 JPY cho mỗi sự cố không thuộc diện loại trừ.

  Các trường hợp loại trừ  Các hạng mục chính không thuộc phạm vi của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản (các điều khoản liên quan đến việc bồi thường cho thiệt hại tài sản thuộc sở hữu của Chủ nhà)

  Các trường hợp loại trừ  Các hạng mục chính không thuộc phạm vi của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản (các điều khoản liên quan đến việc bồi thường cho thiệt hại tài sản thuộc sở hữu của Chủ nhà)

  Các trường hợp loại trừ  Các hạng mục chính không thuộc phạm vi của chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản (các điều khoản liên quan đến việc bồi thường cho thiệt hại tài sản thuộc sở hữu của Chủ nhà)
  Các hạng mục không có tại Nhà/phòng cho thuê:

  • Tiền tệ, tiền, kim loại quý ở dạng thỏi, tiền giấy hoặc chứng khoán.
  • Đất, nước hoặc bất kỳ chất nào có trong hoặc trên đất; tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các hạng mục cải tạo đất, bao gồm làm vườn tạo cảnh quan, đường đi và vỉa hè (tuy nhiên sẽ áp dụng cho những phần đất được đổ thêm hoặc nằm bên dưới chỗ ở) hoặc nước chứa trong các bồn kín, hệ thống đường ống hoặc bất kỳ thiết bị xử lý nào khác.
  • Động vật, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở vật nuôi và thú cưng.
  • Cây gỗ chưa đốn và cây hoa màu.
  • Các loại tàu thuyền, máy bay, phi thuyền và vệ tinh; ngoại trừ các loại tàu thuyền đang không hoạt động và đang được sử dụng làm Nhà/phòng cho thuê.
  • Các loại xe; ngoại trừ các loại xe không hoạt động và đang được sử dụng làm Nhà/phòng cho thuê.
  • Các khu hầm mỏ hoặc giếng mỏ hay bất kỳ chỗ ở nào nằm trong phạm vi của khu mỏ hoặc giếng mỏ.
  • Các loại đập, đê và bờ kè.
  • Tài sản đang vận chuyển.
  • Các tuyến dây truyền tải và phân phối điện nằm ngoài bán kính 305 mét tính từ Nhà/phòng cho thuê.


  • Những trường hợp chính không được chi trả bảo hiểm:
  • Chiến tranh, một nước khác sử dụng vũ lực, cách mạng, đảo chính, nội chiến, nổi loạn có vũ trang hoặc các vụ việc hay trường hợp bạo động tương tự.
  • Thiệt hại gây ra do phóng xạ, vụ nổ hoặc các mối nguy khác do phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân nguyên tử của vật liệu dùng làm nhiên liệu hạt nhân hoặc nguồn hạt nhân, nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ hoặc vật liệu bị ô nhiễm do các loại vật liệu đó, hoặc do một sự cố liên quan đến các loại vật liệu đó, không bao gồm phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân của hạt nhân nguyên tử của các đồng vị phóng xạ dùng trong y tế, khoa học hoặc công nghiệp.
  • Khủng bố.
  • Hoạt động sử dụng có ác ý các vật liệu sinh học hoặc hóa học độc hại.
  • Thiệt hại xảy ra trước hoặc sau khi Khách ở tại Nhà/phòng cho thuê đã đặt trên trên nền tảng Airbnb.
  • Thiệt hại do hành vi sai trái do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Chủ nhà.
  • v.v.
  Các hạng mục không có tại Nhà/phòng cho thuê:

 • Tiền tệ, tiền, kim loại quý ở dạng thỏi, tiền giấy hoặc chứng khoán.
 • Đất, nước hoặc bất kỳ chất nào có trong hoặc trên đất; tuy nhiên, quy định này không áp dụng cho các hạng mục cải tạo đất, bao gồm làm vườn tạo cảnh quan, đường đi và vỉa hè (tuy nhiên sẽ áp dụng cho những phần đất được đổ thêm hoặc nằm bên dưới chỗ ở) hoặc nước chứa trong các bồn kín, hệ thống đường ống hoặc bất kỳ thiết bị xử lý nào khác.
 • Động vật, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở vật nuôi và thú cưng.
 • Cây gỗ chưa đốn và cây hoa màu.
 • Các loại tàu thuyền, máy bay, phi thuyền và vệ tinh; ngoại trừ các loại tàu thuyền đang không hoạt động và đang được sử dụng làm Nhà/phòng cho thuê.
 • Các loại xe; ngoại trừ các loại xe không hoạt động và đang được sử dụng làm Nhà/phòng cho thuê.
 • Các khu hầm mỏ hoặc giếng mỏ hay bất kỳ chỗ ở nào nằm trong phạm vi của khu mỏ hoặc giếng mỏ.
 • Các loại đập, đê và bờ kè.
 • Tài sản đang vận chuyển.
 • Các tuyến dây truyền tải và phân phối điện nằm ngoài bán kính 305 mét tính từ Nhà/phòng cho thuê.

 • Những trường hợp chính không được chi trả bảo hiểm:

 • Chiến tranh, một nước khác sử dụng vũ lực, cách mạng, đảo chính, nội chiến, nổi loạn có vũ trang hoặc các vụ việc hay trường hợp bạo động tương tự.
 • Thiệt hại gây ra do phóng xạ, vụ nổ hoặc các mối nguy khác do phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân nguyên tử của vật liệu dùng làm nhiên liệu hạt nhân hoặc nguồn hạt nhân, nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ hoặc vật liệu bị ô nhiễm do các loại vật liệu đó, hoặc do một sự cố liên quan đến các loại vật liệu đó, không bao gồm phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân của hạt nhân nguyên tử của các đồng vị phóng xạ dùng trong y tế, khoa học hoặc công nghiệp.
 • Khủng bố.
 • Hoạt động sử dụng có ác ý các vật liệu sinh học hoặc hóa học độc hại.
 • Thiệt hại xảy ra trước hoặc sau khi Khách ở tại Nhà/phòng cho thuê đã đặt trên trên nền tảng Airbnb.
 • Thiệt hại do hành vi sai trái do cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Chủ nhà.
 • v.v.
 • Các trường hợp chính không được thanh toán tiền bảo hiểm (các điều khoản liên quan đến việc bồi thường trách nhiệm pháp lý và chi phí mà Chủ nhà phải chịu)


  • Chiến tranh, vấn đề sử dụng vũ lực của một quốc gia nước ngoài, cách mạng, tình trạng cướp chính quyền, nội chiến, nổi loạn vũ trang hoặc các vụ việc hay cuộc bạo loạn tương tự khác.
  • Thiệt hại gây ra do phóng xạ, vụ nổ hoặc các mối nguy khác do phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân nguyên tử của vật liệu dùng làm nhiên liệu hạt nhân hoặc nguồn hạt nhân, nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ hoặc vật liệu bị ô nhiễm do các loại vật liệu đó, hoặc do một sự cố liên quan đến các loại vật liệu đó, không bao gồm phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân của hạt nhân nguyên tử của các đồng vị phóng xạ dùng trong y tế, khoa học hoặc công nghiệp.
  • Thiệt hại do hành vi sai trái do cố ý của Chủ nhà.
  • Chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý đối với người thân sống cùng Chủ nhà, trừ trường hợp Chủ nhà phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí cho các khoản thanh toán cần thiết cho những người thân đó để bù đắp thiệt hại cho Nhà/phòng cho thuê mà Chủ nhà đã thuê hoặc được ủy thác quản lý.
  • Chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh do khuyết tật thể chất mà nhân viên của Chủ nhà phải chịu trong quá trình tham gia làm việc cho Chủ nhà.
  • Trong trường hợp có thỏa thuận đặc biệt liên quan đến việc bồi thường thiệt hại giữa Chủ nhà và người khác, trách nhiệm pháp lý sẽ được xác định theo thỏa thuận đó.
  • Chi phí do tai nạn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nước thải hoặc khí thải.
  • Chi phí cho tai nạn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ công việc chuyên môn do luật sư, luật sư nước ngoài đã đăng ký, kế toán viên công chứng, kế toán thuế, kiến trúc sư, người thiết kế, chuyên viên điều tra đất đai và nhà ở, nhân viên tư pháp, công chứng viên tư pháp, công chức viên hành chính, bác sĩ thú y hoặc những cá nhân tương tự khác.
  • Chi phí cho các tai nạn do việc sở hữu, sử dụng hoặc quản lý bất kỳ máy bay, ô tô hoặc tàu thuyền hay phương tiện nào bên ngoài Nhà/phòng cho thuê hoặc trách nhiệm phát sinh từ việc sở hữu, sử dụng hoặc quản lý trên, không bao gồm bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng hoặc quản lý ô tô hoặc tàu thuyền hay phương tiện bên ngoài chỗ ở trong quá trình sử dụng ô tô hoặc tàu thuyền hay phương tiện đó ở bên ngoài chỗ ở dùng làm Nhà/phòng cho thuê.
  • Chi phí cho các tai nạn do công tác thi công đối với Nhà/phòng cho thuê được thuê hoặc Chủ nhà được ủy thác quản lý, chẳng hạn như cải tạo, mở rộng hoặc phá dỡ, cũng như trách nhiệm phát sinh từ công tác thi công đó, trừ trường hợp Chủ nhà tham gia vào công tác này theo cam kết riêng.
  • Chi phí do tai nạn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc Nhà/phòng cho thuê được thuê hoặc ủy thác cho Chủ nhà quản lý bị phá hủy do động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, sóng thần hoặc các hiện tượng tự nhiên tương tự, trừ trường hợp thiệt hại do hỏa hoạn.
  • v.v.

 • Chiến tranh, một nước khác sử dụng vũ lực, cách mạng, đảo chính, nội chiến, nổi loạn có vũ trang hoặc các vụ việc hay trường hợp bạo động tương tự.
 • Thiệt hại gây ra do phóng xạ, vụ nổ hoặc các mối nguy khác do phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân nguyên tử của vật liệu dùng làm nhiên liệu hạt nhân hoặc nguồn hạt nhân, nguyên tố phóng xạ, đồng vị phóng xạ hoặc vật liệu bị ô nhiễm do các loại vật liệu đó, hoặc do một sự cố liên quan đến các loại vật liệu đó, không bao gồm phản ứng hạt nhân hoặc sự phân rã hạt nhân của hạt nhân nguyên tử của các đồng vị phóng xạ dùng trong y tế, khoa học hoặc công nghiệp.
 • Thiệt hại do hành vi sai trái do cố ý của Chủ nhà.
 • Chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý đối với người thân sống cùng Chủ nhà, trừ trường hợp Chủ nhà phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí cho các khoản thanh toán cần thiết cho những người thân đó để bù đắp thiệt hại cho Nhà/phòng cho thuê mà Chủ nhà đã thuê hoặc được ủy thác quản lý.
 • Chi phí hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh do khuyết tật thể chất mà nhân viên của Chủ nhà phải chịu trong quá trình tham gia làm việc cho Chủ nhà.
 • Trong trường hợp có thỏa thuận đặc biệt liên quan đến việc bồi thường thiệt hại giữa Chủ nhà và người khác, trách nhiệm pháp lý sẽ được xác định theo thỏa thuận đó.
 • Chi phí do tai nạn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nước thải hoặc khí thải.
 • Chi phí cho tai nạn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ công việc chuyên môn do luật sư, luật sư nước ngoài đã đăng ký, kế toán viên công chứng, kế toán thuế, kiến trúc sư, người thiết kế, chuyên viên điều tra đất đai và nhà ở, nhân viên tư pháp, công chứng viên tư pháp, công chức viên hành chính, bác sĩ thú y hoặc những cá nhân tương tự khác.
 • Chi phí cho các tai nạn do việc sở hữu, sử dụng hoặc quản lý bất kỳ máy bay, ô tô hoặc tàu thuyền hay phương tiện nào bên ngoài Nhà/phòng cho thuê hoặc trách nhiệm phát sinh từ việc sở hữu, sử dụng hoặc quản lý trên, không bao gồm bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng hoặc quản lý ô tô hoặc tàu thuyền hay phương tiện bên ngoài chỗ ở trong quá trình sử dụng ô tô hoặc tàu thuyền hay phương tiện đó ở bên ngoài chỗ ở dùng làm Nhà/phòng cho thuê.
 • Chi phí cho các tai nạn do công tác thi công đối với Nhà/phòng cho thuê được thuê hoặc Chủ nhà được ủy thác quản lý, chẳng hạn như cải tạo, mở rộng hoặc phá dỡ, cũng như trách nhiệm phát sinh từ công tác thi công đó, trừ trường hợp Chủ nhà tham gia vào công tác này theo cam kết riêng.
 • Chi phí do tai nạn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc Nhà/phòng cho thuê được thuê hoặc ủy thác cho Chủ nhà quản lý bị phá hủy do động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, sóng thần hoặc các hiện tượng tự nhiên tương tự, trừ trường hợp thiệt hại do hỏa hoạn.
 • v.v.
 • Bồi thường bảo hiểm

  Bồi thường bảo hiểm

  Thông báo về sự cố


  Nếu Chủ nhà phát hiện Khách hoặc một bên thứ ba có thương tích cơ thể hoặc thiệt hại tài sản, Chủ nhà phải báo ngay cho Airbnb biết vì trường hợp đó có thể được bảo hiểm. Tương tự, nếu Chủ nhà phát hiện có thiệt hại đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của Chủ nhà, Chủ nhà phải báo cho Airbnb biết nếu Chủ nhà và Khách không thể thương lượng giải quyết vụ việc trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm liên hệ với Khách lần đầu tiên vì trường hợp đó có thể được bảo hiểm.

  Yêu cầu cung cấp hợp đồng bảo hiểm


  Bản thông tin tổng quan về chương trình Bảo hiểm cho Chủ nhà Nhật Bản này chưa liệt kê hết toàn bộ các điều khoản, điều kiện, giới hạn và trường hợp loại trừ có trong hợp đồng bảo hiểm. Để yêu cầu cung cấp một bản hợp đồng bảo hiểm, vui lòng liên hệ Aon Japan Ltd. và cung cấp thông tin về tài khoản Airbnb của bạn.

  Công ty bảo hiểm thẩm định


  Sompo Japan Insurance Inc.