Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Nếu ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm của bạn diễn ra sau ngày 15 tháng 7, vui lòng trở lại đây vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 để tìm hiểu thông tin cập nhật.

  Làm cách nào để đặt lại hoặc thay đổi mật khẩu của tôi?

  To reset your password

  If you've forgotten your password, or you're having trouble logging in to your Airbnb account, go to the reset password page.

  Enter the email address you use for Airbnb, then click or tap Send reset link. You'll be emailed a link to reset your password.

  To change your password

  If you know your current password, and you want to change it:

  1. Go to Account > Login & security
  2. Next to Password, click or tap Update
  3. Enter your current and new passwords, confirm your new password, then click or tap Update password

  To create a password if you've been using Facebook to log in

  If you created an Airbnb account by connecting to Facebook, you weren't required to create a password.

  You can continue to log in with Facebook or, if you'd like to create an Airbnb password:

  1. Log out of your Airbnb account
  2. Follow the steps to reset your password

  Once you create an Airbnb password, you'll no longer be able to log in using Facebook. However, your Airbnb account will still be connected to Facebook.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?