Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn
Khách

Truy cập tài khoản của bạn

Do you need help getting into your account? Want to update your profile or edit your account? No problem! Here you’ll find info on how to reset your password, upload a new profile pic, or change your email address.

Troubleshooting account issues

If you’re having trouble signing in to your account, try resetting your password (it’s easy—head to the reset password page).

If you can’t find reservation info once you log in, there’s a chance you may have two Airbnb accounts. If you do have two accounts, unfortunately we can’t combine them, so choose the one you’d like to keep and delete the other account (just be aware that any pending reservations on that account will be canceled). It’ll make things easier the next time you book or host.

Change or reset your password
Details on how to reset your password or create a new one.

Merging multiple accounts
How to decide which account to keep if you accidentally end up with two.

Deactivating or deleting your account
Find info on temporary deactivation or permanent deletion of an Airbnb account.

Managing your personal info

Once you’re logged in, go to your Account to edit things like your email address or phone number. Note that some of this account info will be public (like your picture or first name), but we won’t share things like your government ID, payment info, or email address.

Edit your account settings
Get details on where to find and update settings and profile info.

Change your email address
How to change or add an email address in your account.

Editing phone numbers on your account
How to change or add phone numbers in your account.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?