Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Các tùy chọn hủy do COVID-19

  Nếu COVID-19 ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của bạn (chúng tôi hy vọng là điều này không xảy ra) và bạn muốn biết hiện tại bạn có những tùy chọn hủy và hoàn tiền nào, hãy vào mục hủy đặt phòng/đặt chỗ và chọn Kế hoạch đi lại của tôi đã thay đổi do đại dịch COVID-19.

  Trước hết, bạn sẽ luôn có các tùy chọn sau:

  • Được hoàn tiền dựa theo chính sách hủy của Chủ nhà/Người tổ chức
  • Được hoàn tiền đầy đủ sau khi gửi giấy tờ chính thức để xem xét

  Tùy theo đặt phòng/đặt chỗ của bạn và ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm, bạn cũng có thể có các tùy chọn sau:

  • Nhận khoản tích lũy do trường hợp bất khả kháng
  • Yêu cầu Chủ nhà/Người tổ chức hoàn tiền đầy đủ

  Nếu bạn vẫn cần hủy, hãy tiếp tục quy trình hủy và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về những việc bạn hoặc Chủ nhà/Người tổ chức có thể cần làm.

  Những điều cần biết

  Nếu bạn mắc COVID-19, đặt phòng/đặt chỗ này luôn được bảo hiểm theo Chính sách trường hợp bất khả kháng tiêu chuẩn của chúng tôi. Bạn chỉ cần chọn Tôi có trường hợp bất khả kháng khi hủy.

  Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không đủ tiêu chuẩn được hoàn tiền đầy đủ, bạn luôn có thể nhắn tin cho Chủ nhà/Người tổ chức để tìm hiểu xem họ có sẵn sàng hoàn tiền thêm cho bạn hay không thông qua Trung tâm giải quyết.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan