Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để thay đổi hoặc hủy đặt chỗ trải nghiệm?

  Note: If you need to cancel your reservation because of the coronavirus (COVID-19), please review our article on options for cancellation.

  To change or cancel a reservation, go to Trips in the Airbnb app or from your reservation confirmation email. You can also log in to your account on a desktop computer or browser. Once you choose your trip:

  • In the Airbnb app, tap Manage reservation
  • From your confirmation email, select Change or cancel reservation
  • In your Airbnb account, select Modify reservation

  From there, you’ll see options to reschedule or cancel, as well as options to add or remove guests.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bài viết liên quan